Business Data Connectivity – Dodanie komunikacji za pomocą BDC Identity

Zamykamy cykl wpisów poświęcony usłudze Business Data Connectivity wpisem, w którym przedstawię możliwość uruchomienia uwierzytelniania usługi BDC do systemu zewnętrznego za pomocą konta usługi SharePoint. Rozwiązanie to jest dosyć przydatne ze względu na swoją prostotę. Niestety domyślnie nie jest włączone w usłudze SharePoint 2010. W takim wypadku nie pozostaje nic jak tą opcję uruchomić.

Już opisie konfiguracji połączenia do systemu zewnętrznego przedstawiłem podstawowe możliwości uwierzytelniania do systemu zewnętrznego. Mam w tym miejscu na myśli konto, którym do systemu zewnętrznego “przedstawi się” usługa Business Data Connectivity.

Domyślnie dostępne jest uwierzytelnianie się za pomocą:

  • Konta użytkownika zalogowanego w danym momencie (np. otwierającego listę zewnętrzną)
  • Kontem typu Windows Identity zapisanym w Secure Store
  • Kontem typu Custom Identity zapisanym w Secure Store
Dodatkowo istnieje możliwość przedstawiania się kontem usługi SharePoint. Chcąc uruchomić tą opcję należy wykonać następujące polecenie w powershellu:

$bcsServiceApp = Get-SPServiceApplication | where {$_ -match “Business Data Connectivity Service”}
$bcsServiceApp.RevertToSelfAllowed = $true;
$bcsServiceApp.Update();

Po wykonaniu tej operacji pojawi się możliwość wybrania metody uwierzytelniania BDC Identity w oknie edycji połączenia do systemu zewnętrznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *